ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 13 มกราคม 2554

พระราชดำริ

ควรศึกษาจุลินทรีย์ในพื้นที่ดินพรุ ในพื้นที่ที่ยังไม่ถูกทำลายเพื่อหาชนิดของจุลินทรีย์ชนิดใหม่ ๆ ให้นำจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้ไปทดลองในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่ยังไม่ถูกรบกวน เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองกับการดำเนินงานในพื้นที่แปลงทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เนื่องจากพื้นที่พรุถูกทำลายบางส่วน เห็นควรให้ทุกหน่วยงานประสานกัน เพื่อจัดทำการแบ่งเขตการใช้ที่ดิน (Zoning) ตามที่ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่พรุไว้แล้ว เสด็จทางเฮลิคอปเตอร์ มองเห็นป่าพรุโต๊ะแดงถูกทำลายไปมาก ให้ไปดูและหาทางแก้ไข

สถานที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

curve