ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 13 มกราคม 2554

พระราชดำริ

พื้นที่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ อยู่บนภูเขามีความลาดชันสูง ความเร่งรีบส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2552 บ้านไอร์จาดา หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ

curve