ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 13 มกราคม 2554

พระราชดำริ

ให้ประสานกรมป่าไม้จัดอบรมเกี่ยวกับประโยชน์ของการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ เนื่องจากเห็นสภาพพื้นที่ป่าไม้ถูกตัดตั้งแต่ข้างล่างถึงยอดเขา เพื่อปลูกยางพารา ป่าพรุถูกถางปลูกปาล์มน้ำมัน เด็ก ๆ จะได้มีจิตสำนึกในการรักษาป่า

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตือวอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13 หมู่ที่ 3 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร

curve