ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ยะลา วันที่ 01 ธันวาคม 2554

พระราชดำริ

มีพระราชดำริเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านปิยะมิตร 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดังนี้ - ให้ใช้เทคโนโลยีเรื่องการขยายพันธุ์ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แนะนำ ส่วนการจัดจำหน่ายไม่ให้เน้นขายไม้ติดดอกเพียอย่างเดียว เนื่องจากการจำหน่ายเป็นไม้กระถางจะขายและมีรายได้ดีกว่าไม้ตัดดอก - เรื่องการบรรจุหีบห่อดอกไม้ให้สวยงาม เพราะเวลาส่งขายจะได้ไม่ทำให้ดอกไม้ช้ำเสียได้ ให้ไปดูการบรรจุหีบห่อของโครงการหลวงเป็นแบบอย่าง ส่วนการปรับภูมิทัศน์บริเวณภายในพื้นที่โครงการสวยงามดีอยู่แล้วไม่ต้องปรับเปลี่ยน

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา 2 เมษายน 2548 (บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัดอุปถัมภ์ หมู่ที่ 5 บ้านไบ้ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา)

curve