ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ยะลา วันที่ 01 ธันวาคม 2554

พระราชดำริ

ราษฎรปลูกยางอย่างเดียว ควรส่งเสริมแนะนำให้ราษฎรปลูกพืชผัก ผลไม้ เพื่อเป็นอาหารสำหรับการบริโภค และจะได้ช่วยรักษาความสมดุลของธรรมชาติอีกด้วย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา 2 เมษายน 2548 (บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัดอุปถัมภ์ หมู่ที่ 5 บ้านไบ้ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา)

curve