ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สงขลา วันที่ 01 ตุลาคม 2554

พระราชดำริ

ให้นำนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหม่องกั๊ว อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ที่ชนะการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ประจำปี 2552 "รางวัลประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูก" โดยนักเรียน 2 คน ครู 1 คน ไปดูงานประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 5 (ICV-5) ประเทศอินเดีย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย

curve