ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด พิษณุโลก วันที่ 27 พฤษภาคม 2554

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานดำเนินการจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ และราษฎรบ้านลาดเรือที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง โดยการก่อสร้างฝายบ้านลาดเรือพร้อระบบส่งน้ำ

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุขเทียน หมู่ที่ 7 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย หมู่ที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ หมู่ 6 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย

curve