ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด น่าน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

พระราชดำริ

ให้กรมป่าไม้ให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องของการจักสานภาชนะ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชนเผ่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมต่อไป

สถานที่

ธนาคารข้าวภูฟ้าพัฒนา ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านผาสุก ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ ศูนย์สาธิตการสร้างตนเองและแปลงเกษตรกร นายจ๋อย ขาเหล็ก แปลงปลูกรวบรวมพันธุ์ไผ่ของกรมทางกลวง และศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้าศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชนเผ่าลาบรี ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยลาบรี อาคารโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา หมู่ 3 บ้านผาสุก ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ

curve