ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงราย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554

พระราชดำริ

ให้ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำให้แก่โรงเรียนบ้านพญาไพรให้เพียงพอต่อกิจกรรมภายในโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนอยู่มาก

สถานที่

โครงการศึกษาและพัฒนาชาน้ำมันของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านปางมะหัน และโรงเรียนบ้านพญาไพร (เล่าจอ) หมู่ที่ 6 บ้านเทิดไทย แปลงปลูกชาที่บ้านยี่เด ของนางแฟรี่ จะฟะ แปลงปลูกชาน้ำมันของนายชิหมง วิมลสันติสุข สำนักงานโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านปูนะ แปลงชาบ้านป่าชางสูง และศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านป่าซางสูง ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง

curve