ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงราย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554

พระราชดำริ

ระหว่างทางที่นั่งเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งผ่านป่า ได้เห็นพื้นที่ป่าแถวบ้านห้วยหยวกป่าโซ บริเวณใกล้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยหยวกป่าโซ ถูกบุกรุกเป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรให้มีการฟื้นฟูพื้นที่ป่า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญ

สถานที่

โครงการศึกษาและพัฒนาชาน้ำมันของมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านปางมะหัน และโรงเรียนบ้านพญาไพร (เล่าจอ) หมู่ที่ 6 บ้านเทิดไทย แปลงปลูกชาที่บ้านยี่เด ของนางแฟรี่ จะฟะ แปลงปลูกชาน้ำมันของนายชิหมง วิมลสันติสุข สำนักงานโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันของมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านปูนะ แปลงชาบ้านป่าชางสูง และศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านป่าซางสูง ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง

curve