ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงราย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

พระราชดำริ

ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 หมู่ที่ 4 บ้านหัวแม่คำ มีนักเรียนจำนวนมากมีกิจกรรมทางการเกษตรค่อนข้างเยอะ ให้สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับให้โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 หมู่ 4 บ้านหัวแม่คำ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ หมู่ที่ 11 บ้านสามัคคีเก่า ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง

curve