ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด แม่ฮ่องสอน วันที่ 28 มกราคม 2554

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำให้ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การเรียน

สถานที่

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย

curve