ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด แม่ฮ่องสอน วันที่ 27 มกราคม 2554

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำให้ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจอปร่าคี หมู่ที่ 9 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประสบหัญหาการขาดแคลนน้ำเพื้อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การเรียน

สถานที่

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจอปร่าคี และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง

curve