ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 25 มกราคม 2554

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้างอาคารดักตะกอนหยาบ จำนวน 1 แห่ง และเขื่อนเก็บกักน้ำและดักตะกอน จำนวน 1 แห่ง ในลุ่มน้ำแม่งอน เพื่อเป็นตัวอย่างในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินถล่มต่อไป และให้กรมชลประทานพิจารณาความเหมาะสมในการติดตั้งระบบเตือนอุทกภัยและระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน

สถานที่

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) บ้านยาง อำเภอฝาง

curve