ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด อำนาจเจริญ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2554

พระราชดำริ

เนื่องจากราษฎรบ้านป่าก่อประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร จึงให้พิจารณาจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านป่าก่อ บ้านป่าก่อน้อย และบ้านห้วยทม โดยการก่อสร้างฝายห้วยทมและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ จากฝายห้วยทมขึ้นไปที่สูงแล้วกระจายน้ำให้พื้นที่การเกษตรของหมู่บ้าน

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ หมู่ที่ 4 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน

curve