ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด อุบลราชธานี วันที่ 02 ตุลาคม 2554

พระราชดำริ

ให้พิจารณาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อสูบน้ำจากลำโดมใหญ่ในบริเวณที่มีความลึกของน้ำเหมาะสมเพียงพอ ขึ้นไปที่สูงแล้ว ส่งไปยังพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านท่าแสนคูรและโรงเรียน

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม หมู่ที่ 2 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำชุ่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ หมู่ที่ 12 ตำบลโดมประดิษฐ์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน

curve