ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด สุรินทร์ วันที่ 02 กันยายน 2554

พระราชดำริ

อ่างเก็บน้ำตามแนวชายแดนมีมาก เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อความมั่นคงให้พิจารณาจัดทำระบบส่งน้ำ เพื่อนำน้ำมาใช้ประโยชน์ให้แก่ราษฎรต่อไป บริเวณนี้ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ไม่สามารถนำน้ำมาทำประปาได้ ให้พิจารณาก่อสร้างระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่ได้ก่อสร้างไว้ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและราษฎรบ้านชำปะโต ให้พิจารณาจัดทำฝายทดน้ำบ้านตาแตรว พร้อมระบบส่งน้ำ และฝายทดน้ำห้วยเสนพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านตาแตรว ให้พิจารณาจัดหาน้ำ โดยการก่อสร้างฝายห้วยตาโสร์พร้อมขุดลอกลำห้วยและขุดลอกหนองกะเจียว เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและราษฎรบ้าตาตุม

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน หมู่ที่ 7 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต หมู่ที่ 3 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว หมู่ที่ 9 ตำบลเทพรักษา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม หมู่ที่ 14 ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ

curve