ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 31 มกราคม 2554

พระราชดำริ

ควรพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือโภชนาการของเด็กนักเรียนในโรงเรียนโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการต่ำกว่าเกณฑ์ ควรพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำที่จะใช้ในการปลูกพืชผักเพื่อประกอบอาหารกลางวัน ซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน และขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง สอนเด็กนักเรียนให้มีจิตใจรักษาป่าและรักสัตว์ป่า เมื่อโตขึ้นจะได้ไม่ไปบุกรุกป่า ไม่ทำลายที่อยู่อาศัยของช้างป่า

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน

curve