ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด จันทบุรี วันที่ 17 มกราคม 2554

พระราชดำริ

การเลี้ยงปลาดุกควรจัดแสดงให้เห็นวิธีการเลี้ยง และต้นทุนในการเลี้ยงด้วย เพื่อที่ราษฎรบริเวณใกล้เคียงจะได้ยึดเป็นอาชีพได้ การพัฒนาน้ำบาดาลเป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะเป็นประโยชน์ ควรที่จะประสานกับหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้มีการดำเนินการในพื้นที่อื่น ๆ

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม หมู่ที่ 11 บ้านบ่อชะอม ตำบลพวา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางหางแมว หมู่ที่ 4 ตำบลขุนช่อง อำเภอแก่งหางแมว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิ ประเวศน์วิทยา หมู่ที่ 8 บ้านคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัด

curve