ผู้พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัด กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 สิงหาคม 2554

พระราชดำริ

ให้ทดลองศึกษาในกรณีน้ำขึ้นและน้ำลง ซึ่งต้องใช้เครื่อง "อุทกพลวัต" ที่หมุน 2 ทิศทางได้ถ้าเครื่อง "อุทกพลวัต" ทดลองสำเร็จแล้ว ให้นำไปติดตั้งตามที่ต่าง ๆ ทั้งคลองและเขื่อน เครื่องอุทกพลวัตนี้ หากมีการปรับปรุงอีกแล้วได้องค์ความรู้ใหม่ให้ขอจดสิทธิบัตรเพิ่มเติมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการขยายผลเครื่อง "อุทกพลวัต"

สถานที่

ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

curve