ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 22 กันยายน 2553

พระราชดำริ

เรื่องการปรับปรุงภาวะโภชนาการ ต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่โครงการที่บังกลาเทศมาดงานที่พวกเรา

สถานที่

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve