ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 22 กันยายน 2553

พระราชดำริ

ที่โรงเรียนบ้านร่มเกล้า จะทำเป็นโรงเรียนประจำสอนศาสนาอิสลาม จึงต้องมีการจัดการน้ำให้ดี

สถานที่

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve