ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 22 กันยายน 2553

พระราชดำริ

เรื่องจุลินทรีย์เป็นเรื่องใหม่ ต่อไปสำคัญให้นำนิทรรศการโครงการผันน้ำจากลุ่มน้ำโกลกไปยังลุ่มน้ำบางนรา และโครงการบริหารจัดการน้ำป่าพรุโต๊ะแดง ไปจัดแสดงให้กับคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ช่วงวันที่ 1-3 ตุลาคม 2553

สถานที่

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

curve