ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นครศรีธรรมราช วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

ได้พระราชทานพระราชดำริสรุปได้ดังนี้ 1.ควรให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในการเลี้ยงไก่ ตลอดจนแนะนำความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนการเลี้ยงไก่ 2. ให้พิจารณาสนับสนุนในเรื่องของระบบการทำบัญชี ตลอดจนกิจกรรมสหกรณ์ เพื่อจะได้ใช้ในการบริหารกองทุนการเลี้ยงไก่ได้อีกด้วย 3. ให้พิจารณาการเลี้ยงไก่บนบ่อปลา เพื่อจะได้มูลไก่มาเป็นอาหารปลา

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว หมู่ที่ 6 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

curve