ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ยะลา วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

การขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ การขอให้หน่วยงานราชการมาแนะนำความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตไม้กระถางและการขยายพันธุ์ไม้ดอกและไม้ผลเมืองหนาวชนิดใหม่ เนื่องจากสถานที่แหง่นี้ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้เป็นอุปสรรคกับการท่องเที่ยว หากมีเสาสัญญารณก็จะเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

สถานที่

โครงการไม้ดอกเมืองหนาว บ้านปิยมิตร 2 หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

curve