ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด นราธิวาส วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

ให้นิคมสร้างตนเองสุคิริน ส่งเสริมการทำนาข้าวขั้นบันไดแก่ราษฎรให้เต็มพื้นที่โครงการทั้ง 400 ไร่

สถานที่

โครงการนาข้าวขั้นบันไดตามพระราชดำริบ้านยาเด๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

curve