ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด น่าน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคและการเกษตร ให้สำนักงาน กปร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำสำหรับแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

สถานที่

โรงเรียนวัดน้ำไคร้นันทชัยศึกษา หมู่ที่ 8 บ้านน้ำไคร้ ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และโรงสีข้าวพระราชทานจังหวัดน่าน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

curve