ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด อุบลราชธานี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

ควรส่งเสริมให้ราษฎรปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผลให้มากขึ้นอาจปลูกในกระถางให้มากขึ้นได้

สถานที่

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

curve