ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด อุบลราชธานี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

ควรพิจารณาจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านโหน่งขาม สถานีอนามัย ให้สามารถมีน้ำอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ ส่วนในโรงเรียน จะมีน้ำส่วนหนึ่งแล้ว ก็พิจารณาช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป

สถานที่

ณ โรงเรียนบ้านโหง่นขาม ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

curve