ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ยโสธร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

โรงเรียนบ้านดงสงเปลือยสามสิบ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ได้ให้นักเรียนนำเสนอเรื่องเดิม แต่ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน หากกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำเอกสารให้ความรู้แบบง่ายๆ นำไปแนะนำสอนให้เด็กนักเรียนรู้เรื่องดินอย่างถูกต้องก็จะเพิ่มความรู้ให้นักเรียนได้ดีขึ้น ต้นโป๊ยเซียน เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ดีมาก หากทำให้ดีๆ สามารถจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดยโสธรได้สนับสนุนโครงการสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานมูลนิธิชัยพัฒนาแล้ว ควรทำโครงการให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากโครงการด้วย

สถานที่

ณ โครงการสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านกุดเห่ ตำบลกุดเห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

curve