ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ยโสธร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

พระราชดำริ

ให้พิจารณาจัดหาน้ำจากลำห้วยธรรมชาติมาช่วยเหลือโรงเรียน และราษฎร์บ้านศรีสวัสดิ์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการปลูกถั่วเขียว ซึ่งเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และยังสามารถสร้างรายได้ที่แน่นอนให้แก่เกษตรกรได้

สถานที่

ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ (เฮงเค็ลประเทศไทยอุปถัมภ์) ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

curve