ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด มหาสารคาม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

พระราชดำริ

การพัฒนาแหล่งน้ำ ควรจะได้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม ขุดเป็นสระน้ำให้มีขนาดใหญ่พอสมควร ให้ชาวบ้านร่วมมือกันหลายๆ ครอบครัวมาร่วมกัน ตั้งเป้นคณะกรรมการ ดูแลสระน้ำร่วมกัน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง และทั่วถึง การส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ ควรพิจารณาส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยง โค-กระบือ ไว้ใช้งานเพราะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายๆ ด้าน โดยเฉพาะมูลโค-กระบือที่จะเป็นปุ๋ยอย่างดี

สถานที่

ณ แปลงพันธุ์ข้าวพระราชทาน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

curve