ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด มหาสารคาม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

พระราชดำริ

การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิต การปลูกพืชชนิดเดียว ซ้ำพื้นที่หลายๆ ครั้ง หลายๆ ปีจะทำให้มีคุณภาพไม่ดี ควรปลูกพืชอื่นหมุนเวียนบ้าง โดยเฉพาะถั่วเขียว ยังมีตลาดมากพอและสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ด้วย

สถานที่

ณ แปลงพันธุ์ข้าวพระราชทาน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

curve