ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด มหาสารคาม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

พระราชดำริ

ข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีมาก ประเทศอื่นต้องการจำนวนมาก แต่บางครั้งมักประสบปัญหาฝนตก ข้าวขึ้น จึงจำเป็นต้องหาที่ตาก หรือเครื่องอบข้าว เพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพดี และธนาคารข้าวแห่งแรกก็ตั้งขึ้นที่อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม แห่งนี้

สถานที่

ณ แปลงพันธุ์ข้าวพระราชทาน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

curve