ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด จันทบุรี วันที่ 03 มิถุนายน 2553

พระราชดำริ

เนื่องจากต้นมะม่วงภายในโรงเรียนได้ปลูกมานานแล้วมีต้นใหญ่อายุมาออกดอกและติดผลน้อย ควรให้เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรมาแนะนำ ตัดแต่งกิ่งต้นมะม่วง เพื่อจะได้ออกดอก เกิดผลผลิต และพิจารณาดำเนินการใส่ปุ๋ยปรับปรุงบำรุงดินด้วย

สถานที่

ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสิงค์โปร์แอร์ไลน์ส เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมู่ที่ 16 บ้านหนองบอน ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอบดาว จังหวัดจันทบุรี

curve