ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ยะลา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

พระราชดำริ

ให้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งได้แก่ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำมีตะกอนดำ ซึ่งเกิดจากบ่อบำบัดน้ำเป็นสนิม โรงเรียนธรรมพิทยาคาร หมู่ที่ 3 ตำบลลุโบะยิโร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ประสบปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำในพื้นที่ทำได้ไม่ดี จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ประมาณ 4-5 ชั่วโมง อีกทั้งยังประสบปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในโรงเรียนและในหมู่บ้านใกล้เคียงมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โรงเรียนบากงพิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ประสบปัญหาเกี่ยวคุณภาพของน้ำประปาภายในโรงเรียนที่พบว่าเป็นสนิมไม่สามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้ อีกทั้งยังประสบปัญหาน้ำท่วมด้วย โรงเรียนศาสน์อิสลามกะลาพอ หมู่ที่ 11 บ้านกะลาพอ ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำประปาเป็นสนิม

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 หมู่ที่ 3 บ้านสะป๋อง ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

curve