ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ชุมพร วันที่ 24 มกราคม 2555

พระราชดำริ

ให้ปรับปรุงฝายเดิมที่ส่งน้ำมาสนับสนุนโรงเรียนและราษฎรในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งฝายได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร หมู่ที่ 10 บ้านสันตินิมิตร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

curve