ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงราย วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2555

พระราชดำริ

พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต และราษฎรแม่ส้านโดยให้ผู้นำท้องถิ่นและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นคณะกรรมการกลุ่มใช้น้ำ รวมทั้งจัดทำคู่มือการส่งน้ำและบำรุงรักษาให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ นอกจากนี้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณานำน้ำจากฝายทดน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับราษฎรตำบลห้วยชมภู ตามที่นายปรีชา กนกนาฎกุล กำนันตำบลห้วยชมภู ขอพระราชทานความช่วยเหลือ

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

curve