ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด อุตรดิตถ์ วันที่ 31 มกราคม 2555

พระราชดำริ

ให้พิจารณาดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ และชุมชนในหมู่บ้านเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรเนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

curve