ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด ตาก วันที่ 30 มกราคม 2555

พระราชดำริ

ใให้ดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภูเขาบ้านแม่จันทะ ให้มีขนาดท่อส่งน้ำที่ใหญ่ขึ้น พร้อมก่อสร้างถังพักน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำรองในภาวะฉุกเฉิน ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร และเป็นแหล่งน้ำสำรองให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะอีกทางหนึ่ง โดยต้องให้ความรู้กับราษฎรให้สามารถแบ่งปันน้ำให้ทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมทั้งให้ส่งเสริมการปลูกข้าวซ้อมมือ และการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำด้วย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ หมู่ 8 ตำบลแม่จัน อำเภออุ่มผาง จังหวัดตาก

curve