ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 19 มกราคม 2555

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาสนับสนุนการติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและหมู่บ้านใกล้เคียงที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อเสริมกับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

curve