ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 19 มกราคม 2555

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างฝายแม่จรหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ และบ่อเก็บน้ำ เพื่อส่งให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน รวมทั้งส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านใหม่พัฒนาสันติด้วย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

curve