ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด แม่ฮ่องสอน วันที่ 19 มกราคม 2555

พระราชดำริ

ให้พิจารณาดำเนินการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร และก่อสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มเติม

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลางิ้ว ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

curve