ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด แม่ฮ่องสอน วันที่ 19 มกราคม 2555

พระราชดำริ

ขอให้ช่วยพิจารณาก่อสร้างถนนเข้าหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน (ชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทยอุปถัมภ์) ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

curve