ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด แม่ฮ่องสอน วันที่ 19 มกราคม 2555

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างฝายห้วยหลวงพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ เพื่อส่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและการอุปโภค-บริโภคของราษฎรบ้านตุนและโรงเรียน รวมทั้งพิจารณาใช้น้ำจากฝายหรือระบบส่งน้ำในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเสริมให้กับราษฎร และโรงเรียนด้วย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน (ชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทยอุปถัมภ์) ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

curve