ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 18 มกราคม 2555

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาปรับปรุงฝายบ้านแม่ลองพร้อมระบบส่งน้ำ ให้สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรบ้านแม่ลอง รวมทั้งเพื่อการอุปโภค-บริโภคของราษฎรและโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

curve