ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 17 มกราคม 2555

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมจากระบบส่งน้ำของฝายทดน้ำห้วยงูพร้อมก่อสร้างบ่อเก็บน้ำเพิ่มเติมจำนวน 2 แห่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ราษฎรได้ทำการเกษตรได้มากขึ้น

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

curve