ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 17 มกราคม 2555

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างฝายห้วยแม่แรงพร้อมระบบท่อส่งน้ำ และบ่อเก็บน้ำ เพื่อส่งน้ำให้กับโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรและการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านปู่หมื่น

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

curve