ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 17 มกราคม 2555

พระราชดำริ

ให้นำนักเรียนไปศึกษาเรื่องการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดอยปู่หมื่น เพื่อปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่า และมีพระราชดำริเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านดินสรุปความว่า สำหรับเรื่องบ้านดินของที่นี่คล้ายกับของทางภาคอีสานมากกว่า ถ้าจะให้เป็นแบบของภาคเหนือให้ไปดูตัวอย่างของโครงการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดเชียงราย (สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยหยวกป่าโซ ตามพระราชดำริ)

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

curve