ผู้พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 17 มกราคม 2555

พระราชดำริ

ให้กรมชลประทานพิจารณาปรับปรุงฝายแม่แหลงหลวง (ตอนบน) พร้อมระบบท่อส่งน้ำ รวมทั้งก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำราษฎรบ้านจะนะ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ ใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร ทั้งนี้ต้องมีการจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการน้ำโดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำด้วย

สถานที่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

curve